0

Trafik Cezasına İtiraz Dilekcesi

Trafik cezasına yaptığım itiraz sonrasında gıyabımda bir karar alınmış. Gıyabımda; çünkü Mahkemeye davet edildiğime dair tarafıma bir tebligat gelmeden duruşma yapılmış ve talebim reddedilmiş. Dilekçem ve (hangi delile dayanarak alındığını anyamadığım) Kesin Karar aşağıdadır. Bundan sonra yapılabilecekler ile ilgili tavsiyeleriniz nelerdir. Teşekkürler.

DİLEKÇEM :

“…………. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İtiraz Eden : C….. P…..

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi : 31.07.2008

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ Tarihi : 31.07.2008

İtiraz Konusu : ………. Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli …….. sicil no.lu görevli M. Ç….. ve ……… sicil no.lu Ş. Y……..’nun 31.07.2008 tarih, …. seri ve ……… sıra no.lu Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’nda yazılı para cezasının iptali hakkında.

Açıklamalar :

1- ………. tescil plakasına kayıtlı hususu kamyonetim ile; Karayolları Trafik Kanunu’nun 54/1-b maddesi hükmüne istinaden “Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır.” suçunun işlendiği gerekçesi ile yukarıda belirttiğim M. Ç……. tarafından “hatalı sollama” yaptığım söylenerek, ekte fotokopisi sunulu 31.07.2008 tarihli, 115,00YTL bedelli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenip, 31.07.2008 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, suç işlemediğim halde düzenlenmiştir. Şöyle ki:

a) F…… Sitesi’nden K…… Işıklı Kavşağı’na gelen güzergahın düz rampa olan kısmında ve kesik çizgili geçiş hakkı olan yerde önümdeki kamyonu sollayarak (ve karşıdan başka bir araç gelmediğini görerek) geçtim. Zaten, sürekli çizginin başladığı yer ile Trafik Ekibi’nin bulunduğu yer arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunmaktadır. Bu kadar kısa bir mesafede Trafik Ekibi’ni de gören kişinin araç sollaması da anlamsız ve mantıksızdır.

b) Trafik Ekibi’nin başındaki Komiser’e durumu izah ederek itirazımı ilettim. Hatalı sollama yaptığımı kendisinin görmediğini ve itirazımı Mahkeme’ye başvurarak yapabileceğimi önerdi.

c) Söz konusu Trafik Ceza Tutanağı’nı imzalayarak tebellüğ ettiğim halde, ……… sicil nolu M. Ç…….’e ve trafik ceza tutanağını yazdırdığı ……….. sicil no.lu Ş. Y……….’na, bu cezayı kabul etmediğimi ve gerekli girişimlerde bulunacağımı şifahen söyledim.

d) Trafik Ekibi’nin bulunduğu yer ise, K…. Işıklı Kavşağı’dır. Ekteki Trafik Ceza Tutanağı’nda da belirtildiği gibi, gece saat 21:30’da yaklaşık 200-250 metre uzaklıktaki çizgilerin görünemeyeceğini düşünmekteyim.

Bu nedenle ceza tutanağının hatalı tutulduğu ve itiraza konu Trafik Cezası Tutanağı’nda yazılı para cezasının iptal edilmesi gerektiği kanısındayım.

Sonuç ve Talep : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

İtirazımın kabulü ile, düzenlenmiş olan trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

C…….. P……..
F……. Mah. A……. Sok. Ç….. Yapı Koop.
R7 blok. D:…… K….-………….

Ekleri :
1- İtiraza konu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli ……… sicil no.lu görevli M. Ç……. ve ………. sicil no.lu Ş. Y………..’nun 31.07.2008 tarih, …. seri ve ……….. sıra no.lu Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı fotokopisi.
2- ……………. plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.
3- Nüfus cüzdanı sureti.”

KARAR :

“T.C.
……………….
2.SULH CEZA MAHKEMESİ
SAYI :
D E Ğ İ Ş İ K İ Ş K A R A R

Değ.İşler Esas No : 2008/…..
Değişik İş Karar No : 2005/….

Hakim : M…… B………. (………)
Katip : G……. G………. (………)

Başvuran : C….. P…….: F….. Mahallesi ….. Sokak Ç….. Yapı
Koop. R:7 blok D:… K…/……… adresinde oturur.
Davalı : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü- …………….
Başvuru Konusu : İdari para cezasına itiraz.
Başvuru tar. : 06.08.2008
Karar tarihi : 03.11.2008
Yukarıda yazılı kurum hakkında mahkememize yapılan başvurunun dosya üzerinde yapılan incelemesi sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ /
Başvuran mahkememize sunduğu 06/08/2008 havale tarihli dilekçesinde; ………….. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün 31/07/2008 tarih ve …. …………. nolu Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile 115,00 YTL idari para cezası verildiğini, hatalı sollama yapmadığını belirterek verilen idari para cezasının kaldırılmasını talep etmiştir.
Başvurunun 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27. maddesinde öngörülen onbeş günlük yasal süre içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Başvuru konusu idari para cezasına ilişkin evrakların tasdikli örneği istenmiş incelenmesinden; ………….. Tarafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünün 31/07/2008 tarih ve …. ……….. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 54/1-b maddesi uyarınca geçmenin yasak olduğu yerde önündeki aracı geçmekten dolayı başvurana 115,00 YTL idari para cezası verildiği anlaşılmıştır.
Başvuru konusu idari para cezasına ilişkin belgelerden başvuranın geçmenin yasak olduğu yerde önündeki aracı geçtiği anlaşıldığından talebin reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle;
1-Başvuranın talebinin REDDİNE.
2-Tebligat giderlerinin başvurandan tahsili ile hazineye gelir kaydına.
3-Kararın taraflara tebliğine
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/9 maddesi uyarınca kesin olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 03.11.2008

imza imza
Katip ……. Hakim ……..”

Filed in: Trafik Cezası

Recent Posts

Leave a Reply

Submit Comment
© 4618 İptal Dilekçesi, Digitürk İptal Dilekçesi. All rights reserved.